نحوه تخلیه و محاسبه  اطلاعات توتال استیشن استونکس

نحوه ترفیع یا Free station توتال استیشن استونکس

نحوه تخلیه  اطلاعات توتال استیشن استونکس

نحوه پیاده کردن نقاط با توتال استیشن استونکس

شروع عملیات نقشه برداری با استفاده از توتال استیشن استونکس

نحوه بارگذاری اطلاعات و آپلود نقاط به توتال استیشن استونکس

نحوه تخلیه اطلاعات از توتال استیشن استونکس مدل R25

نحوه ترفیع یا free station با 2 و یا 3 نقطه توتال استیشن استونکس R25