نرم افزار شبیه ساز توتال استیشنهای نیکون

ابتدا فایلهای مربوطه را با استفاده از نرم افزار WinRAR باز کرده و در یک پوشه دلخواه کپی کنید. سپس فایل اجرایی Learn.exe را با راست کلیک و انتخاب Run as administrator اجرا کنید.

اندازه گیری زاویه بروش تکرار

نحوه صفر صفر کردن
نحوه قرائت کوپل زوایا
نحوه قفل کردن زاویه افقی

نحوه وارد کردن زاویه دلخواه بعنوان مبدا اندازه گیری

نحوه نمایش کد نقاط

نحوه مشاهده اطلاعات نقاط برداشت شده

تغییرات در صفحه نمایش

نحوه تنظیم دکمه  HOT

نحوه تنظیم روشنایی صفحه

نمایش تراز توتال استیشن

نور راهنما

نحوه محاسبه محیط و مساحت

منوی کالیبراسیون

محاسبه نقطه با داشتن زاویه حامل و طول