نرم افزار درایور کابلهای سریال به USB نسخه 2

درایور کابل USB ارائه شده توسط شرکت سوآن
این ورژن نسخه قبلی یا همان ورژن 2 میباشد.